Skip to main content

Vancouver đã trải qua các thay đổi đáng kể trong những tháng vừa qua. Chúng tôi hiểu rằng nhiều người bị ảnh hưởng đáng kể vì COVID-19. Để đối phó với COVID-19, đề xướng hoạch định này cũng sẽ nhận định và có các hành động ngắn hạn để giúp các cộng đồng phục hồi.

Chúng tôi muốn biết kinh nghiệm và ý kiến của quý vị về việc chúng ta cần có loại thành phố như thế nào sau cơn đại dịch và chúng tôi có thể yểm trợ như thế nào cho cộng đồng phục hồi khi chúng ta cùng nhau hoạch định cho một tương lai tươi sáng hơn trên những vùng đất bất nhượng truyền thống mà chúng ta gọi là nhà này.

Hãy tham gia với chúng tôi trên mạng qua website này.