Skip to main content

Paano, kung sasama-sama tayo, masisiguro natin na ang Vancouver ay isang lugar na ang lahat ng tao, komunidad at susunod na henerasyon ay uusad?

Sa susunod na tatlong taon, hininhingi namin ang sama-samang tulong niyo sa pag-likha ng Vancouver na ating gusto at kailangan. Payag ka bang ibahagi ang natatangi mong karanasan, talento, at pananaw para matulungan kaming gumawa ng plano para sa ating lungsod? Ito’y positibong maghuhubog sa kung paano mag-e-evolve ang Vancouver para sa mga paparating na henerasyon.

Sama-sama tayong gumawa ng bagong Vancouver Plan: isang planong magtatakda ng direksyon para sa maximum impact, at gagabay ng mga prayoridad sa hinaharap. Matutulungan niyo ba kaming gumawa ng shared vision para sa mas malusog, mas masaya at mas matibay na lungsod para sa mga paparating na henerasyon?

Samahan kami sa Planning Vancouver Together.

Magsisimula ang planong ito sa iyo.Ibahagi ang karanasan mo ng Vancouver.

Maraming mahahalangang pagbabago ang nagaganap sa Vancouver nitong mga nakaraang buwan. Alam naming maraming taong naaapektuhan ng COVID-19. Dahil sa COVID 19, ang inisyatibang pagpaplanong ito ay tutukoy rin ng mga aksyon upang matulungan ang mga komunidad na makabangon sa pandemic.

Nais naming marinig ang inyong karanasan at ang inyong mga nasasaisip kung anong mga katangian ng lungsod and ating kailangan pagkatapos ng pandemic at kung papaano kami makakatulong sa pagbangon ng ating komunidad, habang tayo ay nagpaplano para sa ating mas mabuting kinabukasan sa tradisyunal, ninuno, at hindi nasakop na lupain na tinatawag nating tahanan.

Makipag-ugnayan sa amin at subaybayan ang aming progreso sa pamamagitan ng website na ito.

Timeline ng Project

Habang sinisimulan natin ang pag-uusap, inayos namin ang aming trabaho sa mga malawak na hakbang sa ibaba para sama-sama nating gawin ang Vancouver Plan.

Makinig + Matuto

Fall 2019 – Spring 2020

Sa pagpunta sa mga lugar kung saan nagkikita ang mga tao – ito man ay online o sa komunidad – gusto naming matukoy kung ano ang pinakamahalaga sa iyo at anong klaseng Vancouver ang gusto mo sa hinaharap.  Ano ang magkakapareho nating inaasam at pinangangambahan para sa Vancouver, kasama ang mga para sa susunod na henerasyon? Sa mas malalim na pag-uusap sa mga pangunahing theme, magkasama tayong gagawa ng mga gabay na prinsipyo para sa Vancouver Plan.

Tanawin ang Kinabukasan

Summer 2020 – Winter 2021

Mula sa ating mga magkakaparehong inaasam at gabay na prinsipyo para sa kinabukasan ng Vancouver, tutuklasin natin ang mga ideya, panganib at hamon na maaaring makaapekto sa lungsod natin sa hinaharap. Magkasama nating tatalakayin ang sa palagay mong pinakamahalagang calls to action, at kasama ka, maaari nating itala ang mga hakbang para tahakin ang daan sa mas nagiging kumplikadong mundo. Hihingin namin ang gabay mo sa mga posibilidad para sa Vancouver, para makatulong sa paggabay sa daan para sa matitirang pang trabaho.

Magbuo ng Direksyon

Spring 2021 – Fall 2021

Sa malawak na kahulugan ng “city we want”, sisimulan nating isalin ang pananaw sa mga policy option at choices. Ano ang mga prayoridad natin at sino ang kailangan natin bilang mga partner? Dahil hindi makakamit mag-isa ng lungsod ang lahat ng layunin na maaaring matukoy natin Hihingin namin ang inyong feedback sa mga opsyong ginawa namin. Sama-sama nating tutukuyin kung paano namin pinakamahusay na matutugunan ang mga hamon na paparating.

Mga Aksyon na mula sa Plano

Winter 2021- Summer 2022

Kapag malinaw na ang gusto nating mangyari at payag na nating gawin ang mga piniling aksyon, ilalagay sa lugar at bubuohin ng hakbang na ito ang mga piraso para sadyang idirekta ang mga kilos na mapaparating sa kinabukasan na ating gusto.  Bago mag-report sa Council sa Summer 2022, magre-report kami sa inyo, ang komunidad, para masiguro na naintindihan namin nang tama.

Sama-samang Humakbang Pasulong

2022+

Kapag inaprubahan ng Council ang Vancouver Plan, magsisimula kaming gumawa ng mga pagbabago at mga investment na kailangan para sadyang sama-sama tayong kumilos nang pasulong. Aming imo-monitor, ire-report at ia-adjust ang mga pagkilos habang sumusulong tayo upang makamit ang pinagsama nating vision.

Ano ang Vancouver Plan at ano ang gagawin nito?

Nitong November 14, 2019, sinimulan ng Vancouver City Council ang lakbay na ito at pinatrabaho ang staff kasama ang mga taong nakatira, nagtatrabaho at naglilibang sa Vancouver para gumawa ng bagong city-wide plan – ang Vancouver Plan.  Nilalayon ng plan na itong hulmahin ang kinabukasan ng lungsod sa 2050 at lagpas pa.

Bagaman hindi ito detalyadong instruction book, ang Plano ay instrumento na makakatulong sa pag-proritize ng mga desisyon sa hinaharap, itinatakda ang mga direksiyon para sa maximum impact, at kinokomunika ang lungsod na gusto nating ipahayag.  Ang prosesong ito, at ang trabaho na nagdodokumento sa proceso, ay mag-i-inform sa direksyon ng lungsod sa hinaharap at gagabayan kung paano tayo mamamahala, mamumuhunan, at magtatrabaho patawid sa mga boundary para bumuo ng lungsod na ating mahal. Kasama nito ang pangunahing social, economic, environmental at cultural policies na makakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay.

Mga Paraan para ma-involve

Makipag-ugnayan sa amin at subaybayan ang aming progreso sa pamamagitan ng website na ito.

May mga idea ka ba kung paano natin mas mahusay na maaabot ang ibang pang tao? May payo ka ba na gusto mong ibahagi sa amin? Paki-padalhan kami ng email na kasama ang mga suggestion mo: PlanningTogether@vancouver.ca

Committed kaming masiguro na ang lingguwahe ay hindi hadlang sa partisipasyon. Habang isinasagawa namin ang dalawang taong prosesong ito, umaasa kaming makatrabaho ang mga partner ng komunidad para masiguro na ang proseso namin ay maa-access ng lahat.